Reglement

16/03/2012 C.L.P.H. HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Arti kel 1 De statuten van de vzw Club van Liefhebbers van Pyreneese Herdershonden (C.L.P.H.) kunnen op de website van het Belgisch Staatsblad worden geraadpleegd. Het doel van dit huishoudelijke reglement bestaat erin enerzijds de statutaire bepalingen te vervolledigen en te verduidelijken en anderzijds alles te regelen wat niet door de statuten van de vzw wordt bepaald.


Artikel 2 De vereniging streeft haar doel na, zoals beschreven in artikel 7 van haar statuten en strikt in eerbied met de geldende wetten, aan de hand van elk initiatief dat ertoe bijdraagt het gestelde doel te bereiken en voor zover dit initiatief niet in strijd is met de reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.). De opsomming bij artikel 7 van de statuten van de vereniging mag in geen geval als beperkend worden beschouwd.


Artikel 3 Wie lid van de vereniging wil worden, moet in overeenstemming met artikel 9.5 van de statuten een schriftelijke aanvraag daartoe indienen. Daarvoor volstaat het om het aansluitingsformulier op te sturen na dit te hebben ingevuld. Het aansluitingsformulier is beschikbaar op onze website of kunt u vragen aan een van de bestuursleden. In overeenstemming met artikel 9.6 van de statuten wordt elk lid beschouwd als een « aangesloten lid » gedurende het eerste jaar, en wordt hij of zij een « effectief/actief lid » vanaf een jaar en een dag als hij in orde is met het lidgeld (in overeenstemming met artikel 9.3 van de statuten).


Artikel 4 De effectieve/actieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering (in overeenstemming met artikel 18 van de statuten), op voorwaarde dat ze hun lidgeld ten laatste op de dag van de statutaire algemene vergadering van het lopende jaar hebben betaald. De algemene vergadering moet dus in overeenkomst met artikel 9.7 van de statuten steeds vóór het einde van het eerste trimester plaatshebben.


Artikel 5 Elke nieuwe kandidaat voor de raad van bestuur moet aan de artikelen 31 (« […] titulair lid zijn sinds minstens een kalenderjaar, de Belgische nationaliteit hebben en/of in België gedomicilieerd zijn. ») en 32 van de statuten (« De geschreven kandidaturen om tot bestuurslid te worden verkozen moeten samen met de handtekening van 10 effectieve/actieve leden bij het secretariaat van de vereniging toekomen op zijn minst 15 dagen vóór de datum van een algemene vergadering. »). Daarbovenop moet de kandidaat voor de raad van bestuur, met inachtneming van de bepalingen van artikel 18 van de statuten (« Alle effectieve/actieve leden van de vereniging hebben stemrecht op de algemene vereniging en de beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden […] »), goedgekeurd worden door de meerderheid van de bestuursleden, die de genomen beslissingen niet moeten rechtvaardigen.


Artikel 6 Voor de bestuursleden zonder welomlijnde functie zijn de mandaten hernieuwbaar in alfabetische volgorde van de namen van de bestuursleden verkozen ter gelegenheid van de constitutieve algemene vergadering van de vereniging. H.R. pagina 1 Beschrijving van de functies


Artikel 7 De voorzitter van de raad van bestuur leidt de bijeenkomsten van het bestuur, de algemene vergadering en elke andere samenkomst of commissie van de vereniging. Hij regelt de agenda van de diverse vergaderingen en ziet toe op het eerbiedigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij stelt jaarlijks een moreel verslag op dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Hij wordt belast met het goed functioneren van de vereniging, die hij in overeenstemming met de andere bestuurders voor het gerecht en in alle handelingen van het burgerlijke leven vertegenwoordigt. Hij tekent alle verslagen van alle vergaderingen en bijeenkomsten/samenkomsten nadat deze zijn goedgekeurd. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid van deze laatste en heeft dezelfde rechten en verplichtingen. De vicevoorzitter, of bij ontstentenis van deze laatste het oudste bestuurslid, vervangt de voorzitter in geval van overlijden of ontslag van de voorzitter en moet binnen een termijn van 3 maanden een uitzonderlijke raad van bestuur samenroepen om een nieuwe voorzitter te verkiezen.


Artikel 8 De secretaris is belast met al het administratieve werk dat nodig is voor het goed functioneren van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor alle briefwisseling van de vereniging, waarvan hij een kopie bewaart en waarover hij op de volgende bijeenkomst van het bestuur verslag uitbrengt. Hij stelt een jaarverslag op met betrekking tot de situatie en de activiteiten van de vereniging met het oog op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering. Het rapport wordt na goedkeuring van het bestuur opgenomen op de agenda van de algemene vergadering. De secretaris stelt een verslag op van alle vergaderingen van de vereniging, bewaart de verslagen van alle bijeenkomsten/samenkomsten van de vereniging en legt kopieën hiervan voor aan de voorzitter van het bestuur.


Artikel 9 Beschikken over de handtekening bij de bank: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën en de financiële middelen van de vereniging. In overeenstemming met artikel 33.2 van de statuten moet hij op voorhand het akkoord van de voorzitter of van de secretaris van de raad van bestuur krijgen om betalingen uit te voeren en financiële verbintenissen aan te gaan. Hij is belast met het bijhouden van de boekhouding en brengt jaarlijks gedetailleerd verslag uit over zijn beheer aan de jaarlijkse statutaire algemene vergadering. De rekeningen met bewijsstukken, bijlagen en kassabons – nadat deze ter verificatie ter beschikking werden gesteld aan een comité van twee leden die geen bestuursleden zijn en die door de leden op een voorafgaande algemene vergadering werden aangeduid – worden door de goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering beschouwd als decharge aan de penningmeester voor zijn beheer gedurende het afgelopen jaar. Elke bestuurder heeft toegang tot alle boekhoudkundige stukken die in het bezit zijn van de penningmeester en dit ter verificatie.


Artikel 10 De andere bestuurders zonder welomlijnde functie hebben als taak hun collega's bij het uitvoeren van hun functie te helpen. H.R. pagina 2


Artikel 11 Alle bestuurders verbinden er zich toe om op het einde van hun mandaat alle in hun bezit zijnde en aan de vereniging toebehorende stukken te overhandigen aan de voorzitter, of bij ontstentenis van deze laatste aan de secretaris.


Artikel 12 De vereniging is niet verantwoordelijk voor eender welke verbintenis die door een van haar leden wordt aangegaan zonder de goedkeuring van het bestuur.


Artikel 13 Het bestuur heeft de bevoegdheid om een lid te schrappen als dit lid zijn lidgeld op het einde van het eerste trimester van het lopende kalenderjaar niet heeft betaald (in overeenstemming met artikel 9.7 van de statuten). Een geschrapt lid mag na het eerste trimester van het lopende kalenderjaar echter opnieuw tot de vereniging toetreden, als hij zijn achterstallige lidgeld toch betaalt.


Artikel 14 Het dienstdoende bestuur blijft volledig verantwoordelijk tijdens de statutaire algemene vergadering. De algemene vergadering bevrijdt de bestuurders van hun mandaat indien nodig.


Artikel 15 In aanvulling op artikel 23 van de statuten moet er worden gepreciseerd dat elk lid het recht heeft om punten op de agenda van de algemene vergadering te laten opnemen. Deze punten moeten op zijn minst vier weken vóór de datum van de algemene vergadering ondertekend aan het secretariaat worden overhandigd. Nadat de voorsteller van het punt/de punten dit/deze heeft voorgelegd, wordt/worden, na akkoord van de voorzitter dienaangaande, enkel dit punt/deze punten behandeld voor zover het onderwerp (de onderwerpen) geen voorafgaande diepgaande studie vereist (vereisen).


Artikel 16 De stemming met betrekking tot personen gebeurt aan de hand van een geheime stemming, tenzij alle aanwezige effectieve/actieve leden akkoord gaan met een stemming met geheven hand. De stemming met betrekking tot een voorwerp of een onderwerp gebeurt mondeling. In geval van twijfel beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk moet gebeuren en hij bepaalt de vorm waarin de stemmingsprocedure plaats moet hebben.


Artikel 17 De ongeldige geschreven stemmen (d.w.z. ondertekend, onduidelijk, onleesbaar of met vermelding van andere informatie dan de naam van de kandidaat of dan hetgeen door de voorzitter werd gevraagd) worden afgetrokken van het totale aantal uitgebrachte stemmen.


Artikel 18 In alle gevallen die niet door het huishoudelijke reglement zijn voorzien, heeft het bestuur het recht om de maatregelen te treffen die het noodzakelijk acht voor de goede gang van zaken in de vereniging.


Artikel 19 Het bestuur mag speciale comités oprichten en dit in overeenstemming met een denkpatroon dat het meest aansluit bij de geest van de statuten en van het huishoudelijke reglement en dat absoluut niet in strijd is met de reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint- Hubertus (K.K.U.S.H.). H.R. pagina 3 Praktische bepalingen


Artikel 20 - De pupinformatie valt enkel en alleen onder de bevoegdheid van de secretaris of eender welk ander bestuurslid dat door hem te dien einde werd aangesteld. - Elk lid dat van de pupinformatie wil kunnen genieten, moet schriftelijk de dekkingen en geboortes meedelen aan de aangestelde persoon. Hij of zij bevestigt de worpen/geboortes schriftelijk ten laatste binnen de 15 dagen. - Elke fokker moet de verantwoordelijke van de pupinformatie verwittigen als hij geen pups meer ter beschikking heeft. - In geval van een aanvraag stuurt de pupinfo de eventuele nieuwe koper naar de fokkers van de nesten waarvan bericht werd gegeven. Lidgeld


Artikel 21 Het bedrag van het jaarlijkse lidgeld is vastgelegd op 30 euro; vanaf 2013 bedraagt het lidgeld 35 euro. Het eerste lidgeld (d.w.z. het lidgeld dat samen met het aansluitingsformulier wordt betaald) mag op elk ogenblik gestort worden; hoe het ook zij, vanaf 1 oktober van elk jaar dekt dit bedrag zowel het einde van het lopende kalenderjaar alsook het volgende kalenderjaar. De volgende lidgelden voor de volgende kalenderjaren moeten dan steeds in de loop van het eerste trimester van het desbetreffende jaar (in overeenstemming met artikel 9.7 van de statuten) worden betaald. De familieleden, d.w.z. de personen die op hetzelfde adres als het titulaire lid zijn gedomicilieerd, betalen 5 euro als jaarlijkse bijdrage en dit voor het hele jaar. Verantwoordelijkheden


Arti kel 22 Elk lid van de club is individueel en persoonlijk verantwoordelijk voor zijn daden of voor de ongelukken waarbij hij betrokken is en waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld. Elk lid moet alle verantwoordelijkheid op zich nemen voor zichzelf, voor zijn kinderen, voor zijn familieleden, voor eender welke persoon waarvoor hij moet zorgen, evenals voor de honden die hem vergezellen en dit op om het even welke plaats waar de club samenkomt.


Artikel 23 Dit huishoudelijke reglement mag slechts worden gewijzigd bij een tweederdemeerderheid van de stemmen van de in het bestuur aanwezige bestuurders.